Regulamin imprezy masowej


REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ – MECZU PIŁKI NOŻNEJ NA STADIONIE PIŁKARSKIM W KATOWICACH PRZY UL. ZGODY 28

Na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 8 ust.1 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r., nr 62, poz. 504) postanawia się co następuje:

Rozdział I
Zakres obowiązywania
§1

1. Wprowadza się „Regulamin imprezy masowej”, zwany dalej regulaminem.
1) Regulamin dotyczy każdej imprezy masowej, zorganizowanej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych przez KS Rozwój Katowice na terenie stadionu usytuowanego przy ul. Zgody 28 Katowicach w związku
z rozgrywkami piłki nożnej, zwanymi dalej imprezą.
2. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na imprezie masowej, zwanych dalej uczestnikami imprezy, w tym postanowienia porządkowe regulujące:
1) wstęp osoby na imprezę;
2) obowiązki uczestnika imprezy;
3) zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować;
4) prawa uczestnika imprezy;
5) zasady odpowiedzialności osób za zachowania sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym – w związku z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.
3. Postanowienia regulaminu są obowiązani respektować wszyscy uczestnicy imprezy, wejście na teren imprezy oznacza akceptację Regulaminu przez uczestnika i tym samym zobowiązanie do przestrzegania zapisów regulaminu.
4. Stadion jest miejscem, na którym organizowane są przez Klub mecze piłki nożnej oraz inne imprezy sportowe i kulturalne.
5. Wszystkie mecze piłki nożnej są rozgrywane zgodnie z zasadami i przepisami FIFA, UEFA i polskich organizacji piłkarskich.
6. Klub ma prawo zmiany uprzednio ogłoszonych terminów meczów piłkarskich i innych imprez bez wcześniejszego uprzedzenia. Klub z tego tytułu nie ponosi odpowiedzialności.
7. Klub nie gwarantuje rozegrania meczu w konkretnym dniu lub o określonej porze.

Rozdział II
Wstęp na imprezę
§2

1. Pozwolenie wejścia na teren imprezy oraz możliwość pozostania na imprezie leży w gestii organizatora imprezy realizującego swe uprawnienia za pośrednictwem Kierownika ds. Bezpieczeństwa i podległych mu pracowników służby porządkowej i informacyjnej.
2. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji i Państwowej Straży Pożarnej.
3. Do wejścia na teren imprezy masowej uprawniają imiennie opisane, zgodnie z wymogami cyt. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, dokumenty wystawione przez organizatora imprezy, tj.:
1. elektroniczna karta kibica z opłaconym wstępem na imprezę,
2. karnet uprawniający do wielokrotnego wstępu na imprezę,
3. zaproszenie, identyfikator lub inny dokument, z którego treści wynika uprawnienie osoby do wejścia i przebywania na terenie imprezy masowej.
4. Do zakupu lub bezpłatnego otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 2, uprawnione są wyłącznie osoby posiadające dokument tożsamości lub kartę kibica wystawioną przez klub będący organizatorem imprezy.

§3

Na teren imprezy może wejść oraz następnie przebywać na jej terenie wyłącznie osoba, która:
1. ukończyła 13 lat (osoby poniżej 13 roku życia muszą przebywać pod opieką osób pełnoletnich);
2. posiadająca ważny dokument uprawniający do wejścia, o którym mowa w §2 ust. 3 regulaminu;
3. nie znajduje się pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka;
4. nie narusza przepisów prawa, postanowień regulaminu obiektu i regulaminu imprezy masowej;
5. posiada dokument tożsamości lub kartę kibica wystawioną przez klub będący organizatorem imprezy;
6. jej dane (imię nazwisko, nr pesel) znajdują się na liście autoryzowanej przez władze klubu drużyny gości – przepis dotyczy wyłącznie kibiców drużyny przyjezdnej.

Rozdział III
Obowiązki uczestnika imprezy
§4

1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:
a) posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora dokument uprawniający do wejścia i przebywania na terenie imprezy oraz dokument tożsamości;
b) zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na teren imprezy;
c) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie;
d) stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby informacyjnej i porządkowej organizatora imprezy oraz spikera imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;
2. Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy imprezy są zobowiązani, na żądanie funkcjonariuszy i pracowników, o których mowa w ust. 1, zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na imprezę masową.

Rozdział IV
Zakazy
§5

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie:
1) przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie:
– broni, w tym: palnej, białej, pneumatycznej, gazowej i innej nawet, gdy osoba jest uprawniona do jej posiadania. Przepis nie dotyczy funkcjonariuszy Policji oraz innych uprawnionych służb i organów w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych;
– pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
– różnego rodzaju noży, pałek (w tym używanych w grach sportowych), kijów i prętów, przedmiotów wykonanych z metalu (szczególnie: rurki, śruby, gwoździe, elementy łożysk itp.) oraz innych przedmiotów, których posiadanie nie jest zabronione, lecz ze swej natury mogą posłużyć do zachowania sprzecznego z prawem, np. drzewców do flag i transparentów, parasoli innych niż składane parasole automatyczne, itp.,
– materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
– urządzeń laserowych;
– butelek, kubków, dzbanów lub puszek, kartonów z napojami o jakiejkolwiek pojemności, innych przedmiotów wykonanych z twardego materiału które zdaniem organizatora mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy lub jej uczestników;
2) przedmiotów, które można wykorzystać do:
– zmiany wyglądu zewnętrznego osoby, a w konsekwencji uniemożliwieniem lub utrudnieniem jej identyfikacji;
– wytwarzania niewspółmiernego do okoliczności hałasu, szczególnie z wszelkich instrumentów z napędem mechanicznym trąbek typu „wuwuzela” lub podobnych instrumentów lub urządzeń wydających dźwięk mogący powodować rozproszenie uwagi innych uczestników imprezy
3) środków i napojów:
– alkoholowych (za wyjątkiem napojów alkoholowych kupionych w wyznaczonych punktach gastronomicznych na terenie imprezy masowej);
– odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie.
2. Zabrania się uczestnikom imprezy:
a) używania przedmiotów, które zmieniają wygląd zewnętrzny osoby, a w konsekwencji uniemożliwiają lub utrudniają identyfikację,
b) używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, w tym określonych w załączniku do niniejszego regulaminu,
c) nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.,
d) rzucania przedmiotami;
e) spożywania alkoholu (za wyjątkiem napojów alkoholowych kupionych
w wyznaczonych punktach gastronomicznych na terenie imprezy masowej);, środków odurzających lub psychotropowych;
f) ciągłego stania w sektorach z miejscami do siedzenia,
g) rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
h) wzniecania fajerwerków, środków pirotechnicznych itp.;
i) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
j) zaśmiecania terenu imprezy masowej;
k) niszczenia infrastruktury;
l) blokowania wyjść i dróg ewakuacyjnych, w tym blokowania wyjść ewakuacyjnych poprzez rozwieszanie flag, transparentów i innych przedmiotów.
3. Zabrania się, bez pisemnej zgody organizatora, wprowadzania, wnoszenia lub wwożenia na teren imprezy zwierząt.
4. Odmawia się wstępu i przebywania na imprezie osobom, które:
a) nie posiadają dokumentu uprawniającego do wejścia i przebywania na terenie imprezy lub dokumentu tożsamości;
b) nie poddają się czynnościom, wykonywanym zgonie z cyt. Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, tj. w zakresie:
– sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej;
– legitymowania w celu ustalenia tożsamości;
– przeglądania zawartości bagażu i odzieży – w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą lub posiadają przedmioty, których nie wolno wnosić i posiadać na imprezie;
c) nie podporządkowują się poleceniom porządkowym wydawanym na podstawie regulaminów obiektu lub imprezy;
d) są pod widocznym działaniem:
– alkoholu;
– środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie.
e) nie ukończyły 13 roku życia – bez pełnoletniego opiekuna;
f) zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku masowej imprezy;
g) są niemożliwe lub utrudnione do identyfikacji z uwagi na swój wygląd lub zachowanie;
h) posiadają emblematy, proporce, flagi, transparenty, malunki lub napisy na odzieży lub na ciele – zawierające treści prawem zabronione, w tym nawołujące do nienawiści rasowej, religijnej lub innej, w tym określone w załączniku do regulaminu;
i) są objęte prawomocnym orzeczeniem w zakresie zakazu wstępu na imprezę masową,  zakazem klubowym itp.;
j) znajdują się w bazie danych prowadzonej przez Policję na podstawie art. 37 pkt 2 cyt. Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i przekazanej do wykorzystania organizatorowi w ramach imprezy masowej.
5. Zabrania się uczestnikowi imprezy wstępu na teren lub miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: pola gry, wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia boiska i imprezy masowej, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy oraz innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub pracownicy organizatora imprezy.

Rozdział V
Uprawnienia uczestnika imprezy
§6

1. Uczestnik imprezy ma prawo:
a) przebywać na terenie imprezy w czasie jej trwania, tj. od chwili udostępnienia obiektu/terenu przez organizatora do czasu zakończenia imprezy;
b) w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz niniejszym regulaminem;
c) do informacji o:
– umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych;
– udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze;
d) korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
e) korzystać z pomocy medycznej.
2. Uczestnik imprezy jest uprawniony do:
a) zgłoszenia przedstawicielowi organizatora – Kierownikowi ds. Bezpieczeństwa, poniesionych przez niego szkód – w trakcie i na terenie imprezy,
b) składania skarg,
c) żądania od organizatora imprezy zwrotu kosztów, które uczestnik imprezy poniósł za niewykorzystane dokumenty uprawniające do wstępu na teren imprezy w sytuacji przez niego niezawinionej.

Rozdział VI
Przepisy końcowe
§7

Uczestnik imprezy, który znajduje się na części stadionu przeznaczonego dla grupy kibiców, do której nie należy – może być skierowany na właściwą część stadionu, a w sytuacji uzasadnionej względami bezpieczeństwa – usunięty z terenu imprezy.
2. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę na użycie wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem zapisu wideo i audio z imprezy masowej.
3. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne.
4. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów imprez.

§8

1. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, w tym postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu z terenu imprezy i mogą być przekazane Policji celem pociągnięcia do odpowiedzialności. Takim osobom nie przysługuje roszczenie zwrotu kosztów za zakupione dokumenty uprawniające do wstępu na imprezę.
2. Za naruszenie postanowień regulaminu obiektu lub imprezy może zostać nałożony na uczestnika imprezy tzw. klubowy zakaz wstępu na imprezy masowe, o którym mowa w cyt. ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

§9

1. Przebieg imprezy podlega rejestracji przez jej organizatora za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
2. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczeniu w toczących się takich postępowaniach, będą niezwłocznie przekazywane prokuratorowi rejonowemu lub Policji – w razie potrzeby z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia.
3. Zapis z rejestracji imprezy jest przechowywany przez okres wskazany przepisami, a następnie podlega komisyjnemu zniszczeniu, z czego sporządzany jest protokół.

§10

Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do:
1. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku;
2. unieważnienia karty kibica, identyfikatora, karnetu lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na stadion zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Zarząd Klubu Sportowego Rozwój Katowice

Katowice, dnia 05.03.2016