Regulamin obiektu


REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO – STADIONU PIŁKARSKIEGO KS ROZWÓJ KATOWICE PRZY  UL. ZGODY 28

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późniejszymi zmianami) postanawia się, co następuje:

§ 1

Stadion przy ulicy Zgody 28 w Katowicach właściciel Katowicki Holding Węglowy KWK Wujek.

§ 2

Stadion jest obiektem, na którym organizowane mogą być imprezy masowe – mecze piłki nożnej, imprezy artystyczne, rozrywkowe i sportowe oraz inne imprezy nie podlegające rygorom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych – wystawy, happeningi, konferencje prasowe, prezentacje, festyny, eventy, itp.

§ 3

Szczegółowe zasady postępowania i dostępności obiektu dla publiczności w czasie organizowanych imprez masowych określa Regulamin imprezy masowej organizowanej na stadionie przy ul. Zgody 28 w Katowicach.

§ 4

Podaje się do publicznej wiadomości, iż obiekt wykorzystywany jest do prowadzenia rozgrywek piłkarskich oraz prowadzona jest kontrola wejścia i przebywania osób na obiekcie oraz kontrola dostępu do określonych miejsc na stadionie. Obiekt jest nadzorowany za pomocą kamer monitoringu wizyjnego z których część dokonuje również rejestracji dźwięku.

§ 5

Wszystkie osoby wchodzące na stadion uznają prawo Klubu lub organizatora imprezy masowej do dokonania przeglądania zawartości rzeczy lub bagażu w sposób nienaruszający godności osób i uznają prawo do odmowy wstępu lub usunięcia z terenu imprezy każdej osoby odmawiającej poddania się tym czynnościom.

§ 6

Wstęp na mecz piłki nożnej osoby poniżej 13 roku może nastąpić tylko w obecności opiekuna – osoby pełnoletniej.

§ 7

W dniu przeprowadzanych meczów piłki nożnej, stadion jest wyłączony z dostępności osób nieuprawnionych do czasu rozpoczęcia imprezy. Wejścia dla publiczności będą uruchamiane każdorazowo na co najmniej dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem meczu. Podczas pozostałych imprez masowych i innych wydarzeń, zasady dostępności do obiektu określa organizator imprezy.

§ 8

W dniach, w których mecze piłki nożnej lub inne imprezy masowe nie są przeprowadzane  zarządca  może wprowadzić szczegółowe zasady dostępności obiektu, zapewnienie ciągłości jego funkcjonowania oraz oclone znajdującego się na nim mienia.

§ 9

Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, profesjonalne filmowanie i wykonywanie zdjęć na stadionie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą  zarządcy oraz organizatora imprezy masowej.

§ 10

Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie stadionu:

  • broni, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, innych niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych,
  • napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  • butelek szklanych i plastikowych, puszek, kijów, kamieni, instrumentów z napędem mechanicznym, itp.

§ 11

Zabrania się podczas imprez masowych:

  • wchodzenia i przebywania na terenie stadionu osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnie działających środków,
  • wchodzenia na tereny nie przeznaczone dla publiczności,
  • rzucania przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników i innych uczestników imprezy masowej,
  • naruszania nietykalności ciała członków służby porządkowej lub służby informacyjnej,
  • głoszenia i wywieszania haseł, symboli, pieśni o treściach wulgarnych, obraźliwych oraz rasistowskich,
  • używania elementów ubioru zakrywających wizerunek twarzy uniemożliwiających identyfikację osób.

§ 12

Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem osoby ze stadionu bez prawa zwrotu pieniędzy za bilet, a wobec sprawcy naruszenia organizator meczu może stosować zakaz klubowy, polegający na zakazie uczestnictwa w kolejnych imprezach masowych przeprowadzanych przez tego organizatora.

§ 13

Od zastosowania zakazu klubowego osobie ukaranej służy prawo do złożenia odwołania do właściwego podmiotu prowadzącego rozgrywki w terminie i w trybie przez niego określonym.

§ 14

Zarządca obiektu oraz organizator imprezy masowej przeprowadzanej na stadionie zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na obiekcie szkody, w tym także naruszenie dobrego wizerunku.

§ 15

Zarządca  obiektu oraz organizator imprezy masowej w trosce o bezpieczeństwo uczestników imprez masowych ma prawo dokonać zmiany zasad dostępności stadionu przy zachowaniu obowiązku poinformowania osób w ogólnie przyjęty sposób, w tym za pomocą tablic ogłoszeniowych, przez media, Internet, itp.

§ 16

Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia przez Zarząd Klubu/zarządcę obiektu i umieszczenia na tablicach informacyjnych przy wejściach na teren obiektu sportowego.

Zarząd Klubu Sportowego Rozwój Katowice

Katowice, dnia 05.03.2016