Od 17 do 21 września klub przyjmuje wnioski o przystąpienie do ubezpieczenia PZU Sport


pzusportlogo

Klub Sportowy Rozwój Katowice informuje o możliwości dobrowolnego przystąpienia członków Akademii Piłkarskiej do ogólnopolskiego programu ubezpieczeniowego przygotowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej i Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA.

INFORMUJEMY, ŻE KAŻDY Z ZAWODNIKÓW AKADEMII PIŁKARSKIEJ UBEZPIECZONY JEST PRZEZ KLUB OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I KOSZTÓW LECZENIA NA NASTĘPUJĄCYCH WARUNKACH:

 1. ZAWODNICY W WIEKU 4-15 LAT NNW – 5.000 ZŁ, KOSZTY LECZENIA – 1.000 ZŁ
 2. ZAWODNICY W WIEKU 15-19 LAT NNW – 15.000 ZŁ, KOSZTY LECZENIA – 3.000 ZŁ

JEŻELI NIE SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI DOUBEZPIECZENIEM ZAWODNIKA NIE NALEŻY PODEJMOWAĆ ŻADNYCH CZYNNOŚCI – OCHRONA UBEZPIECZENIOWA OBOWIĄZUJE NA POWYŻSZYCH WARUNKACH.

JEŚLI MAJĄ PAŃSTWO ŻYCZENIE DOUBEZPIECZYĆ ZAWODNIKA PRZEDSTAWIAMY WARUNKI I ZASADY DOUBEZPIECZENIA PONIŻEJ:

WARUNKI DOBROWOLNEGO DODATKOWE UBEZPIECZENIA ZAWODNIKÓW:

ŚWIADCZENIA
W ramach ubezpieczenia NNW Ubezpieczonemu przysługują następujące świadczenia w ramach sumy gwarancyjnej:
– świadczenie z tytułu śmierci
– świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
– zwrot lub organizacja kosztów leczenia, w tym rehabilitacji
– zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
– zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP
– świadczenia za leczenie uciążliwe
– usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP

Jednym zdaniem: Ubezpieczenie obejmuje to co najważniejsze – zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie zdarzenia wynikające z uprawiania sportu, które mają miejsce podczas meczów, treningów, turniejów, obozów oraz zgrupowań. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta droga na w/w tzn. dojazd z i na zajęcia sportowe.

Jednym zdaniem: Ubezpieczyciel zapewnia ochronę w związku ze zdarzeniami wynikającymi bezpośrednio z uprawieniem sportu, polisa nie obejmuje dojazdu z i na obiekty sportowe, urazów podczas innych zajęć niż zajęcia sportowe.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach programu obejmuje:
1. złamania, zwichnięcia, skręcenia,
2. obrażenia ciała, jeżeli doszło do nich na boisku, w czasie treningu,
3. następstwa zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego.

Polisa gwarantuje:
– pomoc assistance pracującej na dedykowanej do tego programu infolinii nr 801 204 204 czynnej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
– pomoc medyczną, również w sieci prywatnych placówek medycznych,
– wizytę u lekarza specjalisty,
– zabieg rehabilitacyjny,
– transport na zmianę opatrunku,
– refundację kosztów zakupu sprzętu ortopedycznego.

SUMY I KOSZTY UBEZPIECZENIA

tabela_swiadczen_1

WAŻNE: Ubezpieczenie jest dobrowolne. Koszt ubezpieczenia ponosi rodzic.Składka podana w pierwszym wierszu jest jednorazowa – roczna. Warunkiem jest wpłata do dnia 24.09.2018 na konto Akademii Piłkarskiej kwoty w wysokości wybranego wariantu.

INNE UBEZPIECZENIA, A UBEZPIECZENIE KLUBOWE
Warto zaznaczyć, że zgodnie obowiązującymi w Polsce przepisami Ubezpieczony ma prawo do posiadania innych ubezpieczeń – na przykład w szkole lub prywatnych we własnym zakresie – i korzystania z wypłat z tytułu uszczerbku na zdrowiu, jednak prawo do refundacji z tytułu kosztów leczenia lub rehabilitacji za daną szkodę przysługuje tylko od jednego ubezpieczyciela, bowiem zwrot kosztów leczenia lub rehabilitacji jest zwrotem poniesionych kosztów i nie może być podstawą nieuzasadnionego wzbogacenia się.

Jednym zdaniem: Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu otrzymasz z tytułu każdej posiadanej polisy, natomiast zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji z jednej wybranej przez Ciebie (klubowej, szkolnej, prywatnej lub innej).

TERMIN OBOWIĄZYWANIA POLISY
Ochrona ubezpieczeniowa obowiązywać będzie od dnia 04.10.2018 do dnia 03.10.2019 roku, pod warunkiem podpisania formularza zawodnika i oświadczenia na druku PZU do dnia 21.09.2018. Zawodników, którzy dołączą do Klubu w terminie późniejszym ochrona obejmować będzie od dnia wystawienia polisy na podstawie złożonych dokumentów do dnia 03.10.2019.

Jednym zdaniem: Złóż dokumenty do 21.09.2018, a będziesz objęty ochroną ubezpieczeniową od 04.10.2018 do 03.10.2019, czyli przez cały rok.

DOKUMENTY
Wypełniony formularz powinien zostać podpisany przez osoby przystępujące do programu, w przypadku zawodników małoletnich (do dnia ukończenia 16 roku życia włącznie) podpis składa jeden z rodziców lub opiekun prawny.

Jednym zdaniem: Skończyłeś 16 lat dokumenty podpisujesz sam, jeśli nie musi je podpisać mama lub tata.JAK I KIEDY MOŻNA ZAŁATWIĆ FORMALNOŚCI
Aby przystąpić do ubezpieczenia należy
w terminie od 17.09.2018 do 21.09.2018 w godzinach 8:00-17:00 zgłosić się do sekretariatu klubu z przygotowanymi danymi Zawodnika (imię, nazwisko, pesel, adres i numer telefonu), na miejscu pracownik klubu wprowadzi dane do formularza, wydrukuje go wraz z oświadczeniami do podpisu. Następnie do dnia 24.09.2018 należy wpłacić składkę na konto Akademii i to wszystko. Od 04.09.2018 ochrona zacznie obowiązywać.

Jednym zdaniem: Jeśli chcesz skorzystać z ubezpieczenia zgłoś się do klubu w terminie od 17.09.2018 do 21.09.2018 w godzinach 8:00-17:00, podpisz dwa dokumenty, które wypełnisz na miejscu z pracownikiem klubu i wpłać składkę do dnia 24.09.2018. 

KONTAKT
Więcej informacji pod numerem telefonu: 800-007-008 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00) oraz na stronie internetowej: www.kahlenbergservices.com
Infolinia do zgłaszania szkód: 801-402-402 (infolinia czynna całą dobę).
Telefon do klubu: 32/252-43-42 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00)

MODELE OBSŁUGI – ZGŁOSZENIE I LIKWIDACJA SZKODY
Ubezpieczony może wybrać model obsługi szkody/świadczenia w zależności od potrzeb:

 1. STANDARDOWY, W OPARCIU O REFUNDACJĘ KOSZTÓW
  obejmuje zgłoszenie i obsługę szkody– decyzja w zakresie trwałego uszczerbku oraz refundacji poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów na leczenie

  Np. poszkodowany po zdarzeniu objętym ochroną ubezpieczeniową korzysta z wybranej przez siebie placówki medycznej (w zależności od potrzeby Pogotowie, SOR, przychodnia, prywatna klinika, itp.) na własny koszt.
  Następnie zgłasza szkodę (telefonicznie pod nr 801 402 402, osobiście w oddziale PZU, poprzez stronę www.pzu.pl, pisemnie – do wyboru). Po weryfikacji pokrycia ubezpieczeniowego szkoda jest rejestrowana, następnie po analizie Opiekun Szkody może poprosić poszkodowanego o uzupełnienie dokumentów (dokumentacja medyczna, opis zdarzenia, potwierdzenie przez kierownika drużyny, itp.).
  Jeśli poszkodowany wykonywał zlecone przez lekarza badania dodatkowe (np. RTG) za które poniósł koszty lub wykupywał leki – faktury te i rachunki powinien dołączyć do zgłoszenia szkody.
  Po uznaniu odpowiedzialności, PZU wypłaca świadczenie oraz refunduje poniesione przez poszkodowanego koszty leczeniado określonego w umowie limitu. Rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń, w przypadku gdy przedmiotem ubezpieczenia są następstwa wypadku ubezpieczeniowego, ustala się po stwierdzeniu, że istnieje normalny związek przyczynowy pomiędzy wypadkiem ubezpieczeniowym a objętym ochroną ubezpieczeniową następstwem tego wypadku ubezpieczeniowego.

 1. BEZGOTÓWKOWY
  obejmuje organizację usługi przez PZU – rehabilitacji, konsultacji, wizyt medycznych w ramach planowanego leczenia, usług assistance

  Np. poszkodowany po zdarzeniu i udzieleniu pierwszej pomocy przez pogotowie wymaga dalszej opieki medycznej (rehabilitacja, konsultacje ze specjalistą, pomoc psychologa, dostarczenie leków lub transport na zabieg, itp.). Telefonicznie zgłasza taką potrzebę PZU poprzez dedykowany numer Infolinii 801 402 402. PZU po weryfikacji pokrycia ubezpieczeniowego rejestruje zgłoszenie, następnie organizuje usługę zgodnie ze zleceniem poszkodowanego tj.:
  – wskazuje poszkodowanemu dostępną klinikę/placówkę w jego okolicy, ustala termin wizyty/zabiegu/ rehabilitacji/badania, itp. i/lub
  – organizuje transport dla poszkodowanego, dostawę leków, dostawę sprzętu medycznego, sprzętu ortopedycznego czy pomoc domową.
  Rozliczenie kosztów za zrealizowaną usługę medyczną następuje bezgotówkowo pomiędzy PZU a daną placówką medyczną, a także innych kosztów należnych w ramach świadczonej ochrony ubezpieczeniowej jeżeli były świadczone w ramach zleconej przez PZU usługi (np. transport na zabieg, dostawa leków, itp.).

 1. ŁĄCZONY – OBYDWA MODELE MOGĄ WYSTĄPIĆ ŁĄCZNIE
  model standardowy i bezgotówkowy w jednej szkodzie

  Np. poszkodowany w wyniku zdarzenia doznał trwałego uszczerbku, wymaga też dalszej opieki medycznej – rehabilitacji. Pierwszej pomocy udzieliło pogotowie. Telefonicznie zgłasza szkodę PZU poprzez dedykowany numer Infolinii 801 402 402 – opisuje zdarzenie oraz zgłasza potrzebę umówienia zabiegów rehabilitacyjnych. PZU po weryfikacji pokrycia ubezpieczeniowego rejestruje zgłoszenie, następnie po analizie Opiekun szkody może poprosić o uzupełnienie np. dokumentacji medycznej z pogotowia w celu ustalenia trwałego uszczerbku, jednocześnie PZU organizuje rehabilitację w jednej z dostępnych placówek medycznych i uzgadnia z poszkodowanym termin.
  Po uznaniu odpowiedzialności, PZU wypłaca świadczenie w zakresie trwałego uszczerbku, natomiast za zrealizowane zabiegi rehabilitacyjne następuje rozliczenie bezgotówkowo pomiędzy PZU a placówką medyczną, która tą usługę wykonywała.

  Jednym zdaniem: Sam decydujesz, czy ponosisz koszty leczenia, a następnie składasz wniosek ubezpieczeniowy i otrzymujesz zwrot na konto czy też korzystasz z placówek PZU na koszt ubezpieczyciela.